Home » Artikelen » Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland

Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland

U creëert met uw onderneming jarenlang succesvol en zorgvuldig waarde met uw intellectuele eigendom. Met dit artikel wordt beoogd om u als houder van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, auteursrechten, modellen en octrooien) in Nederland te wijzen op de mogelijkheden om deze rechten te handhaven en inbreuk tegen te gaan.

Kort geding
In een kort geding procedure kan bij spoedeisende zaken worden gevorderd dat het de inbreukmaker wordt verboden om de inbreukmakende producten commercieel te exploiteren. Een nadeel is dat geen schadevergoeding kan worden gevorderd in een kort geding procedure. Daarvoor zal u een bodemprocedure moeten starten. Een voordeel van deze procedure is dat in principe de volledige proceskosten (waaronder de kosten van uw advocaat) door de wederpartij zal moeten worden betaald, indien de rechter uw vordering toewijst. Een ander voordeel is dat u een inbreukmakende partij relatief snel kunt verhinderen de inbreukmakende handelingen te (blijven) verrichten.

Hoewel u geen schadevergoeding kunt vorderen, is het mogelijk om na een positief vonnis met de inbreukmakende partij te onderhandelen over de betaling van een schadevergoeding. Dit kan voor beide partijen een wenselijke oplossing zijn om een bodemprocedure en alle gevolgen van dien te voorkomen.

Bodemprocedure
Indien u niet enkel een verbod om de inbreukmakende producten te exploiteren, maar ook aanvullende schadevergoeding wenst te vorderen, dan kunt u een bodemprocedure starten. Deze procedure duurt langer dan een kort geding procedure. In een bodemprocedure kunt u in principe ook de volledige proceskosten vorderen.

Douanebeslag
Het douanebeslag biedt u een eenvoudige en relatief goedkope oplossing om op te treden tegen inbreukmakers. Op verzoek van (de gemachtigde) van een houder van een recht van intellectuele eigendom, kan de douane ladingen met (vermeend) inbreukmakende producten ‘vasthouden’. De (gemachtigde van de) houder van het intellectuele eigendomsrecht dient dan binnen 10 werkdagen aan de douane te bevestigen dat sprake is van inbreukmakende goederen en dat zij akkoord gaat met vernietiging. Indien de aangever dan wel de houder van de goederen niet binnen 10 dagen bezwaar maakt tegen de vernietiging, dan zal de douane de goederen (laten) vernietigen. Mocht een vermeend inbreukmaker daartegen bezwaar maken, dan kan de houder van het intellectuele eigendomsrecht een juridische procedure tegen deze partij starten. Na vernietiging van de goederen is de zaak meestal afgehandeld.

Een voorbeeld uit de praktijk
In het geschil tussen Philips en Passat verzocht Philips de douane op basis van haar modelrechten om producten van Passat die bestemd waren voor de Europese markt te vernietigen[1]. Passat heeft vervolgens niet binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen laten weten dat zij zich verzette tegen vernietiging van de goederen. Het laten passeren van deze termijn heeft tot gevolg dat de vermeend inbreukmakende goederen zonder tussenkomst van de rechter worden vernietigd. Indien Passat wel binnen de termijn bezwaar zou hebben gemaakt, zou Philips een civiele procedure moeten starten. In een kort geding procedure die Passat vervolgens is gestart om de vernietiging te voorkomen, oordeelde de voorzieningenrechter dat de vernietiging van de goederen enkel in zeer bijzondere gevallen zou kunnen worden tegengehouden, bijvoorbeeld indien Philips jegens Passat misbruik van bevoegdheid maakt als zij de vernietiging doorzet. Dit was i.c. niet aan de orde. De enige mogelijkheid die Passat na deze uitspraak nog rest, is het starten van een bodemprocedure, waarin zij schadevergoeding kan vorderen indien blijkt dat geen sprake was van een inbreuk op het modelrecht van Philips.

Nederland: doorvoerland
Jaarlijks worden er miljoenen producten van en naar Nederland verscheept. In 2018 werden er in de Rotterdamse haven 4,5 miljoen containers aangevoerd, bestemd voor de EU. In hetzelfde jaar werd er 1,72 miljoen ton vracht verscheept via Schiphol Airport. In 2018 zijn er in totaal 1.336.544 goederen door de douane in beslag genomen in Nederland.

Heffels Spiegeler advocaten
Heffels Spiegeler advocaten is een internationaal opererend advocatenkantoor en staat haar cliënten onder andere bij in voornoemde procedures. Het kantoor onderhoudt ook goede contacten met de douane en kan uw belangen in die zaken daarom snel en efficiënt behartigen. Daarnaast is het kantoor gespecialiseerd in het internationale handelsrecht en kunt u het kantoor benaderen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits.

Brigitte Spiegeler en Ernst van Knobelsdorff

 

[1] Vzr. Rechtbank Rotterdam 4 juni 2019