Home » Artikelen

Nationale tulpendag

Nationale tulpendag: juridisch relevant?

In januari begint het tulpenseizoen en de officiële aftrap daarvan vindt dit jaar plaats op 15 januari met diverse evenementen, als de coronamaatregelen dat toelaten.
De tulp is al eeuwenlang een belangrijk exportproduct voor Nederland, hoewel het van origine geen Nederlands product is. Over de geschiedenis van de tulp gaat deze blog echter niet. De tulp is het onderwerp van verschillende juridische procedures geweest. Hieronder zal één van die procedures kort worden uitgelicht. Ook wordt stil gestaan bij de mogelijkheden om een tulp (of een andere bloem of plant) juridisch te beschermen.

Read more

KNVB promoot tegen wil en dank seksspeeltjes

De pandemie heeft het voetbal behoorlijk geraakt. Veel voetbalclubs hebben het financieel moeilijk en sponsors haken af. Het effect van sponsoring is immer klein als er helemaal niet of zonder publiek gevoetbald kan worden. Het bedrijf EasyToys – beoogd sponsor van FC Emmen – kreeg dit seizoen echter bijzonder veel aandacht, mede dankzij de preutsheid van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Read more

Tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing in Nederland

U heeft een gunstig vonnis verkregen van een buitenlandse rechter en u wenst dit vonnis in Nederland ten uitvoer te leggen. Welke mogelijkheden biedt het Nederlandse recht om een dergelijk vonnis in Nederland ten uitvoer te leggen? Zeker in de gevallen dat er sprake is van een rechterlijke beslissing afkomstig uit een niet-lidstaat van de Europese Unie kan de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing in Nederland vrij gecompliceerd zijn. Dit artikel geeft kort weer hoe het Nederlandse recht en de Nederlandse rechter omgaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen die niet afkomstig zijn van een EU-lidstaat. Read more

Auteursrecht: welke rechten biedt een ‘exclusieve licentie’?

Door middel van een licentie kunt u van een ander het gebruiksrecht krijgen om bijvoorbeeld een auteursrechtelijk werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Heeft u van een ander een licentie verkregen voor het exclusieve gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een foto? Betekent dit dat u dan te allen tijde op kunt treden tegen derden die hetzelfde werk gebruiken?

Het antwoord op de laatst gestelde vraag luidt: “Nee”.

Een exclusieve licentie geeft enkel de bevoegdheden die in de akte (licentieovereenkomst) zijn vermeld, of die uit de aard of strekking van de licentieverlening noodzakelijkerwijs voortvloeien (art. 2 lid 3 auteurswet). Read more

registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:
a. Brigitte Spiegeler staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht, Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation en Intellectueel eigendomsrecht;
b. Michiel Heffels staat geregistreerd op Algemene praktijk, Burgerlijk recht.
c. Ernst van Knobelsdorff staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De hierna genoemde advocaten zijn uitgezonderd van de verplichting om een of meerdere rechtsgebieden aan te geven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten:
a. Catherine Gambette.

Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland

U creëert met uw onderneming jarenlang succesvol en zorgvuldig waarde met uw intellectuele eigendom. Met dit artikel wordt beoogd om u als houder van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, auteursrechten, modellen en octrooien) in Nederland te wijzen op de mogelijkheden om deze rechten te handhaven en inbreuk tegen te gaan.

Kort geding
In een kort geding procedure kan bij spoedeisende zaken worden gevorderd dat het de inbreukmaker wordt verboden om de inbreukmakende producten commercieel te exploiteren. Een nadeel is dat geen schadevergoeding kan worden gevorderd in een kort geding procedure. Daarvoor zal u een bodemprocedure moeten starten. Een voordeel van deze procedure is dat in principe de volledige proceskosten (waaronder de kosten van uw advocaat) door de wederpartij zal moeten worden betaald, indien de rechter uw vordering toewijst. Een ander voordeel is dat u een inbreukmakende partij relatief snel kunt verhinderen de inbreukmakende handelingen te (blijven) verrichten. Read more

Heksenkaas: auteursrecht zonder smaak

Brigitte Spiegeler en Ernst van Knobelsdorff[1]

Op 13 november 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ EU’) arrest in de zaak van Levola Hengelo B.V. (‘Levola’) tegen Smilde Foods B.V. (‘Smilde’) inzake het al dan niet bestaan van auteursrecht op smaak. Allereerst de feiten.

Feiten
Levola heeft de intellectuele eigendomsrechten op het product “Heksenkaas”, een smeerdip bestaande uit roomkaas en verse kruiden. Het product is in 2007 ontwikkeld.

Vanaf 2014 produceert Smilde een vergelijkbaar product: “Witte Wievenkaas”, dat door een Nederlandse supermarktketen wordt geëxploiteerd. Read more

Claimcultuur na wijziging privacywetgeving Duitsland

De afgelopen tijd bent u ongetwijfeld veel berichtgeving tegengekomen over de Europese Privacyverordening (AVG of GDPR).

Indien een bedrijf in Duitsland niet voldoet aan de eisen uit de Europese Privacyverordening, kan het direct tegen kosten aanlopen. In Duitsland kunnen uw klanten en zelfs uw concurrenten u een sommatiebrief sturen, waardoor u direct verplicht bent de kosten voor het opstellen van de sommatiebrief te vergoeden. Anders dan in Nederland bepaalt het Duitse recht dat de kosten voor een terecht verstuurde sommatiebrief door de ‘gesommeerde partij’ moet worden voldaan.

Het ontbreken van een geschikte privacyverklaring op uw website kan al voldoende zijn om een sommatiebrief te ontvangen en de bijbehorende kosten te moeten vergoeden.

Mocht u een bedrijf (of vestiging) in Duitsland hebben, is het belangrijk zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen uit de privacywetgeving.

In Nederland kennen wij deze claimcultuur gelukkig niet. Toch is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ‘AVG-proof’ is om dergelijke problemen te voorkomen.

Heeft u vragen over de nieuwe privacywetgeving of wilt u zeker weten dat uw privacyverklaring voldoet aan de nieuwe wetgeving? Neem dan contact met ons op.

Ernst van Knobelsdorff
Heffels Spiegeler Advocaten
ernst.vanknobelsdorff@heffels-spiegeler.com
0702170200

Een nieuwe mogelijkheid voor het blokkeren van online file sharing platforms?

Het Europese Hof van Justitie (EHvJ) besluit dat ‘The Pirate Bay’ inbreuk maakt op auteursrechten 

Met het besluit van 14 juni zou de EHvJ wel eens de deur hebben opengezet voor het procederen tegen online sharing platforms. Tot nu toe was het nemen van gerechtelijke stappen om het aanbieden van auteursrechtelijk beschermde werken te beperken vrij ingewikkeld en het gaf geen garantie op duurzaam succes. Een van de redenen daarvoor is dat de bestanden op de websites niet online geplaatst worden door de beheerders van het platform maar door de gebruikers ervan, waardoor de rechthebbenden juridische actie moesten ondernemen tegen zowel de gecompliceerde infrastructuur van het platform als tegen elke individuele gebruiker. Echter heeft de EHvJ recent besloten dat de beheerders van een dergelijk platform een essentiële rol spelen bij de openbaarmaking van de werken en zij daarom verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor auteursrechtenschendingen. Read more

Wanneer heeft een handelsagent recht op een goodwillvergoeding na beëindiging van de agentuurovereenkomst?

Eerder gingen wij al in op de keuze tussen handelsagenten en distributeurs bij het betreden van een nieuwe markt. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de handelsagent direct in naam en voor rekening en risico van de principaal handelt, terwijl de distributeur voor eigen rekening en risico handelt en een zelfstandige onderneming is.

het recht op een goodwillvergoeding

Een ander groot verschil tussen beide systemen is het recht van de handelsagent op een klantenvergoeding (of “goodwillvergoeding”) na beëindiging van de agentuurovereenkomst. Die vergoeding krijgt de distributeur niet, omdat hij na beëindiging van de distributieovereenkomst over het algemeen nog steeds zelfstandig kan beschikken over zijn zelf opgebouwde klantenbestand. De goodwillvergoeding van de handelsagent is wettelijk geregeld (artikel 7:442 BW), omdat een agent zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inspant om nieuwe handelsrelaties tot stand te brengen en de bestaande klantenrelaties te intensiveren, terwijl hij na beëindiging van de agentuurovereenkomst mogelijk met lege handen staat. De handelsagent is namelijk vaak gebonden aan een concurrentiebeding, terwijl de principaal kan blijven profiteren van zijn werkzaamheden.

Read more