Home » Artikelen

Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland

U creëert met uw onderneming jarenlang succesvol en zorgvuldig waarde met uw intellectuele eigendom. Met dit artikel wordt beoogd om u als houder van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, auteursrechten, modellen en octrooien) in Nederland te wijzen op de mogelijkheden om deze rechten te handhaven en inbreuk tegen te gaan.

Kort geding
In een kort geding procedure kan bij spoedeisende zaken worden gevorderd dat het de inbreukmaker wordt verboden om de inbreukmakende producten commercieel te exploiteren. Een nadeel is dat geen schadevergoeding kan worden gevorderd in een kort geding procedure. Daarvoor zal u een bodemprocedure moeten starten. Een voordeel van deze procedure is dat in principe de volledige proceskosten (waaronder de kosten van uw advocaat) door de wederpartij zal moeten worden betaald, indien de rechter uw vordering toewijst. Een ander voordeel is dat u een inbreukmakende partij relatief snel kunt verhinderen de inbreukmakende handelingen te (blijven) verrichten. Read more

Heksenkaas: auteursrecht zonder smaak

Brigitte Spiegeler en Ernst van Knobelsdorff[1]

Op 13 november 2018 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ EU’) arrest in de zaak van Levola Hengelo B.V. (‘Levola’) tegen Smilde Foods B.V. (‘Smilde’) inzake het al dan niet bestaan van auteursrecht op smaak. Allereerst de feiten.

Feiten
Levola heeft de intellectuele eigendomsrechten op het product “Heksenkaas”, een smeerdip bestaande uit roomkaas en verse kruiden. Het product is in 2007 ontwikkeld.

Vanaf 2014 produceert Smilde een vergelijkbaar product: “Witte Wievenkaas”, dat door een Nederlandse supermarktketen wordt geëxploiteerd. Read more

Claimcultuur na wijziging privacywetgeving Duitsland

De afgelopen tijd bent u ongetwijfeld veel berichtgeving tegengekomen over de Europese Privacyverordening (AVG of GDPR).

Indien een bedrijf in Duitsland niet voldoet aan de eisen uit de Europese Privacyverordening, kan het direct tegen kosten aanlopen. In Duitsland kunnen uw klanten en zelfs uw concurrenten u een sommatiebrief sturen, waardoor u direct verplicht bent de kosten voor het opstellen van de sommatiebrief te vergoeden. Anders dan in Nederland bepaalt het Duitse recht dat de kosten voor een terecht verstuurde sommatiebrief door de ‘gesommeerde partij’ moet worden voldaan.

Het ontbreken van een geschikte privacyverklaring op uw website kan al voldoende zijn om een sommatiebrief te ontvangen en de bijbehorende kosten te moeten vergoeden.

Mocht u een bedrijf (of vestiging) in Duitsland hebben, is het belangrijk zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen uit de privacywetgeving.

In Nederland kennen wij deze claimcultuur gelukkig niet. Toch is het verstandig om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ‘AVG-proof’ is om dergelijke problemen te voorkomen.

Heeft u vragen over de nieuwe privacywetgeving of wilt u zeker weten dat uw privacyverklaring voldoet aan de nieuwe wetgeving? Neem dan contact met ons op.

Ernst van Knobelsdorff
Heffels Spiegeler Advocaten
ernst.vanknobelsdorff@heffels-spiegeler.com
0702170200

Een nieuwe mogelijkheid voor het blokkeren van online file sharing platforms?

Het Europese Hof van Justitie (EHvJ) besluit dat ‘The Pirate Bay’ inbreuk maakt op auteursrechten 

Met het besluit van 14 juni zou de EHvJ wel eens de deur hebben opengezet voor het procederen tegen online sharing platforms. Tot nu toe was het nemen van gerechtelijke stappen om het aanbieden van auteursrechtelijk beschermde werken te beperken vrij ingewikkeld en het gaf geen garantie op duurzaam succes. Een van de redenen daarvoor is dat de bestanden op de websites niet online geplaatst worden door de beheerders van het platform maar door de gebruikers ervan, waardoor de rechthebbenden juridische actie moesten ondernemen tegen zowel de gecompliceerde infrastructuur van het platform als tegen elke individuele gebruiker. Echter heeft de EHvJ recent besloten dat de beheerders van een dergelijk platform een essentiële rol spelen bij de openbaarmaking van de werken en zij daarom verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor auteursrechtenschendingen. Read more

Wanneer heeft een handelsagent recht op een goodwillvergoeding na beëindiging van de agentuurovereenkomst?

Eerder gingen wij al in op de keuze tussen handelsagenten en distributeurs bij het betreden van een nieuwe markt. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de handelsagent direct in naam en voor rekening en risico van de principaal handelt, terwijl de distributeur voor eigen rekening en risico handelt en een zelfstandige onderneming is.

het recht op een goodwillvergoeding

Een ander groot verschil tussen beide systemen is het recht van de handelsagent op een klantenvergoeding (of “goodwillvergoeding”) na beëindiging van de agentuurovereenkomst. Die vergoeding krijgt de distributeur niet, omdat hij na beëindiging van de distributieovereenkomst over het algemeen nog steeds zelfstandig kan beschikken over zijn zelf opgebouwde klantenbestand. De goodwillvergoeding van de handelsagent is wettelijk geregeld (artikel 7:442 BW), omdat een agent zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inspant om nieuwe handelsrelaties tot stand te brengen en de bestaande klantenrelaties te intensiveren, terwijl hij na beëindiging van de agentuurovereenkomst mogelijk met lege handen staat. De handelsagent is namelijk vaak gebonden aan een concurrentiebeding, terwijl de principaal kan blijven profiteren van zijn werkzaamheden.

Read more

Onbeperkte toegang tot online diensten in het buitenland

Het Europese Parlement zorgt ervoor dat u ook tijdens uw vakantie uw favoriete shows kan bekijken!   

Tot nu toe hadden abonnees slechts beperkte toegang tot hun online diensten (zoals Netflix, Sky, Amazon Prime en Spotify) in het buitenland. Binnen een paar maanden zal dit echter veranderen. Recentelijk heeft het Europese Parlement namelijk een nieuwe verordening goedgekeurd waarin geregeld wordt dat Europese burgers die in hun woonland abonnee zijn bij een online dienst deze dienst ook kunnen gebruiken in een ander Europees land.

Read more

Hoge Raad erkent het recht om vergeten te worden ook voor verdachten

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over privacybescherming voor een (vermeende) huurmoordenaar. Eiser, op het moment in hoger beroep van een veroordeling tot zes jaar gevangenisstraf wegens poging tot uitlokking van een huurmoord, verzocht Google om zijn persoonsgegevens te rectificeren, uit te wissen of af te schermen door het verwijderen van URL’s die met zijn persoon in verband werden gebracht bij het invoeren van zijn volledige naam in de zoekmachine van Google en alle zoekresultaten gerelateerd aan zijn persoonsgegevens te verwijderen en verwijderd te houden. Zowel de voorzieningenrechter als het hof hadden deze vorderingen afgewezen.

In diens arrest gaat de Hoge Raad verder in op de uitspraken van het Hof en de Rechtbank en analyseert hij de afweging van de belangen van eiser (privacy), Google cs (economisch) en het algemene publiek (informatie).

Read more

Inschrijving van Michael Jordan-merken in China te kwader trouw

Qiaodan Sports, een Chinees sportkledingbedrijf, verloor onlangs drie van zijn geregistreerde merken in een rechtszaak tegen de beroemde Amerikaanse basketballer Michael Jordan. De drie ingetrokken merken die gebaseerd waren op ‘乔丹’, letterlijk Jordan’s Chinese naam in Chinese karakters, werden gebruik voor een breed scala aan producten zoals sportkleding, dranken en zelfs kerstboomdecoratie. Over het algemeen wordt de uitspraak beschouwd als slechts een gedeeltelijke overwinning voor Michael Jordan, omdat zijn intrekkingsverzoeken voor andere omstreden merken zoals ‘qiaodan’, Jordan’s Chinese naam in Pinyin, werden afgewezen door de Supreme Court van de Volksrepubliek China. Read more

Bruikleengevers aan Amerikaanse musea nu beter beschermd (?)

Op 16 december 2016 is The Foreign Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act (FCEJICA) ondertekend door de president en van kracht in de Verenigde Staten. De wetgeving is bedoeld om bruikleengevers aan Amerikaanse musea beter te beschermen tegen gerechtelijke procedures aldaar. Het gaat hierbij om om bruikleengevende instituten in eigendom van de staat, zoals nationale musea.

Dit betekent geen grote verandering van de bestaande wetten, maar de regeling past de Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) – waarmee aan buitenlandse staten immuniteit wordt verleend tegen Amerikaanse gerechtelijke procedures – zodanig aan dat het importeren van “cultural significant artworks” door musea ten behoeve van tijdelijke non-profit tentoonstellingen, niet als “commercial activity” gekarakteriseerd kan worden. Indien de activiteiten van een museum onder die definitie vielen was er voorheen namelijk geen sprake van immuniteit tegen gerechtelijke procedures in de V.S., maar slechts van immuniteit van het geleende kunstwerk tegen beslag op grond van de Immunity From Seizure Act (IFSA).

Read more

Status Payrolling helder!

Op 4 november jl. heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft met betrekking tot de discussie die zowel in de literatuur als in de rechtspraak plaatsvond over de vraag of de zogenaamde allocatiefunctie van een payrollbedrijf een vereiste is om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst ex. artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.[1]  Deze allocatiefunctie houdt in dat een detacheringsbedrijf of bijvoorbeeld payrollbedrijf zich concentreert op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid, zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, op de arbeidsmarkt.

Deze vraag heeft de Hoge Raad beantwoord in de zaak van Care4Care tegen StiPP op 4 november 2016 en aangegeven dat er geen allocatiefunctie vereist is om artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing te laten zijn. Specifiek ging het om de vraag of er op een werkgever de verplichting ligt om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen.

  Read more