Bij Heffels Spiegeler Advocaten kunt u terecht voor advies van Nederlandse, Franse en Duitse advocaten en juristen op het gebied van internationaal handelsrecht. Daarnaast is Heffels Spiegeler Advocaten gespecialiseerd in zaken waarin intellectuele eigendom en oneerlijke handelspraktijken een rol spelen zoals bij inbreuken op een merk, handelsnaam, auteursrechten, octrooi of andere rechten van intellectuele eigendom en misleidende (vergelijkende) reclame.

Op het gebied van internationaal handelsrecht is het belangrijk dat u wordt geadviseerd door juristen die niet alleen juridisch bekwaam zijn maar ook op de hoogte zijn van lokale gebruiken.

Indien het onverhoopt komt tot een procedure, staan wij u desgewenst bij als advocaat in Nederland of Frankrijk. Bovendien beschikt Heffels Spiegeler Advocaten over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde gespecialiseerde advocaten over de hele wereld.

U kunt een beroep op ons doen voor:

 • uw onderhandelingen
 • juridisch advies
 • het opstellen van overeenkomsten
 • het voeren van procedures


Heffels Spiegeler Advocaten is gespecialiseerd in:

Ondernemingsrecht

  Heffels Spiegeler Advocaten staat u bij in uw nationale en internationale handelszaken. Daarbij kunt u rekenen op de ervaring van onze advocaten van Nederlandse en Franse origine met kennis van zowel de Nederlandse en Franse rechtstelsel en cultuur. Expertise inzake Duits recht hebben wij eveneens in huis. Binnen het ondernemingsrecht adviseren wij over:
 • Fusies en overnames
 • Joint ventures
 • Due diligence
 • Legal Opinions
 • Vennootschapsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Agentuur-overeenkomsten
 • Distributie-overeenkomsten
 • Franchise
 • Huurovereenkomsten inzake bedrijfsruimte
 • Licentie-overeenkomsten

Intellectuele eigendom

  Innovatieve en creatieve bedrijven doen er goed aan hun investeringen in onder meer kennis, design en marketing te beschermen. Het intellectuele eigendomsrecht leent zicht hiervoor. Wij staan u onder meer bij om u zo goed mogelijk te wapenen tegen namaak en piraterij, om u te begeleiden in uw publiciteitsstrategie en uw licentie-overeenkomsten op te stellen. Wij ondersteunen u bij uw onderhandelingen, het opstellen van uw contracten en inzake uw procedures op het gebied van:
 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Tekeningen of modellenrecht
 • Handelsnaamrecht
 • Octrooirecht
 • Kwekersrecht
 • Biotechnologie
 • Portretrecht
 • E-Commerce
 • Domeinnamen
 • Reclamerecht
 • Onrechtmatige perspublicaties
 • Informatierecht

Privacy

  Er bestaan veel vragen over wat allemaal wel en niet mag op het gebied van privacy, zoals bijvoorbeeld de vraag in hoeverre  een werkgever het e-mail en internetverkeer van zijn werknemers mag controleren of de vraag wat het spamverbod precies is. Op privacygebied adviseren wij onder meer over:
 • Meldingsplicht bij het Autoriteit Persoonsgegevens
 • Direct marketing acties
 • Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU
 • Verwerking van personeelsbestanden
 • Controle van e-mail en internetverkeer
 • Opstellen van privacystatements

Mededingingsrecht

Bedrijven zijn onderworpen aan het mededingingsrecht hetgeen onderstaande lijst omvat. Wij begeleiden u als u van plan bent te gaan samenwerken met een concurrent, als u onderhandelt met een toeleverancier of een afnemer en bij uitbreiding van uw bedrijf door middel van een fusie, overname of joint venture. Wij staan u bij in procedures, contentieus of niet bij de Autoriteit Consument Markt (ACM) en de Europese Commissie. Heffels Spiegeler Advocaten ondersteunt u in uw civiele procedures wegens schade die u hebt geleden als gevolg van een kartel of in geval van misbruik van machtspositie.

 • Verbod op illegale afspraken in zogenaamde ‘kartels’ zoals prijsafspraken en gebiedsverdeling.
 • Verbod op misbruik van machtsposities.
 • Concentratiecontrole, zoals het geval is bij fusies, overnames en joint ventures.

Kunst & Recht

Heffels Spiegeler Advocaten biedt een brede selectie van kunst & recht gerelateerde diensten voor kunstenaars, verzamelaars, galeries, handelaren, maar ook kunstbeurzen, musea, presentatie-instellingen, veilinghuizen en instituten. Door samen te werken met ons netwerk van beleidsmakers, adviseurs, specialisten en fiscalisten hebben wij een breed inzicht in de juridische en zakelijke doelstellingen en de gevoeligheid van zaken.

Wij adviseren en representeren onze clienten in onderhandelingen, Alternative Dispute Resolution (mediation en arbitrage) en procedures, in alle aangelegenheden met betrekking tot kunst & recht, zoals overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, geschillen, belangenbehartiging en representatie met betrekking tot authenticiteit, restitutie, consignatie, douane, import- en export, restauratie, schade, bruiklenen en schenkingen, kopen en verkopen, verzamelingen.

Wij kunnen u ook adviseren indien u van plan bent zich te vestigen in Nederland, Europa of Azië, of indien u vragen heeft met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, vrijheid van kunst (en meningsuiting) en alle specifieke wet- en regelgeving zoals het volgrecht, de erfgoedwet en de geefwet.

Onze internationale praktijk van Nederlands, Duits, Engels, Frans en Chinees sprekende advocaten kan u bijstaan op de Europese en Aziatische kunstmarkt om taalbarrieres te voorkomen.

Consumentenrecht

De verkoop van goederen of de levering van diensten aan consumenten is onderworpen aan de strikte regels van het consumentenrecht. Wij adviseren u in uw consumentenstrategie op preventieve wijze of om uw geschillen te begeleiden. Ons kantoor staat u bij in uw zaken bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Consumentenrecht omvat verder het volgende:

 • Verkoop op afstand via telefoon, postorder en internet
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • E-commerce
 • Reclame
 • Prijsaanduidingen

Wetgeving

Wetgeving verandert voortdurend en niet altijd in uw voordeel. Wij ontcijferen voor u de op handen zijnde wijzigingen en interveniëren om uw belangen te behartigen bij nationale, Europese en internationale autoriteiten. Brigitte Spiegeler heeft gewerkt bij en met de rijksoverheid en heeft ervaring met interdepartementale samenwerking en lobby op het gebied van internationale, nationale en Europese belangenbehartiging.