Home » Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle instructies die worden aangenomen en uitgevoerd door HEFFELS SPIEGELER ADVOCATEN B.V., volgens een overeenkomst van opdracht. Hiervan is eveneens sprake indien een cliënt, impliciet dan wel expliciet, verzoekt om uitvoering van een instructie door een specifieke persoon bij HEFFELS SPIEGELER Advocaten.
 2. De bepalingen van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, indien een instructie aan twee of meer personen is gegeven, zijn niet van toepassing.
 3. HEFFELS SPIEGELER Advocaten zal alle aan haar toevertrouwde opdrachten zorgvuldig, naar haar beste kennis en vaardigheden, uitvoeren.
 4. In het kader van een opdracht is HEFFELS SPIEGELER Advocaten gerechtigd om ter assistentie derden in te schakelen, zoals procureurs,deurwaarders, buitenlandse advocaten en andere binnen- of buitenlandse dienstverleners en adviseurs.
 5. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht zich toch een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van HEFFELS SPIEGELER Advocaten leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door HEFFELS SPIEGELER Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat HEFFELS SPIEGELER Advocaten in verband met voornoemde verzekering draagt. De aansprakelijkheid vervalt indien de cliënt niet binnen een jaar nadat deze bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt, HEFFELS SPIEGELER Advocaten aansprakelijk heeft gesteld.
 6. Indien en voor zover de verzekeraar zoals omschreven onder 5. om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van HEFFELS SPIEGELER Advocaten beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het honorarium dat zij voor de betreffende opdracht leidend tot de aansprakelijkheid, in rekening heeft gebracht, tot een maximum van EUR 10.000 (tienduizend euro).
 7. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht, derden betrokken zijn bij de uitvoering, dan is HEFFELS SPIEGELER Advocaten niet aansprakelijk voor het handelen of niet handelen van derden/de tekortkomingen van deze derden.
 8. HEFFELS SPIEGELER Advocaten kan geen garantie geven inzake de communicatiemiddelen tussen HEFFELS SPIEGELER Advocaten en de cliënt en derden. De communicatiemiddelen tussen HEFFELS SPIEGELER Advocaten en de cliënt en derden, inclusief de elektronische correspondentie (e-mails), zijn daarom voor rekening en risico van de cliënt.
 9. In verband met iedere opdracht van client aan HEFFELS SPIEGELER Advocaten, zijn de algemene voorwaarden van de cliënt niet van toepassing.
 10. Op de rechtsverhouding tussen HEFFELS SPIEGELER Advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Den Haag (Nederland) is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 11. HEFFELS SPIEGELER ADVOCATEN is een handelsnaam van SPIEGELER ADVOCATEN B.V., een advocatenkantoor georganiseerd als een besloten vennootschap.